Věděli jste, že na světě existuje přibližně 7000 jazyků, které patří do různých jazykových rodin, jejichž počátky sahají tisíce let zpět? Není přesně známo, který jazyk je nejstarší. Odpověď na tuto otázku totiž vědci stále ještě hledají. Nejstarší záznamy klínového písma pocházejí z Mezopotámie z 8. tisíciletí před naším letopočtem, zatímco sumerské písmo sahá do 3. tisíciletí před naším letopočtem.

Lidé již odedávna používají různé komunikační prostředky a gesta, a jak je patrné z nalezených sakrálních záznamů, existovaly první strukturované jazyky již před 10 000 lety. Lingvisté však zastávají názor, že je stáří jazyka možné určit na základě jeho prvního výskytu v psaných textech a jeho používání v současnosti.

Mnoho jazyků můžeme zařadit do skupiny těch nejstarších, protože existují již tisíce let. Některé již vymizely, jiné se stále používají k různým účelům, přestože počet mluvčích neustále klesá.

Latina

Latina se poprvé objevila v roce 75 př. n. l., předtím se používala stará latina. Vítězové mnoha bitev, které se odehrály na italském poloostrově, hovořili latinsky. Z tohoto důvodu byla latina zvolena za formální jazyk Římská říše. Z latiny pochází všechny románské jazyky, jako je španělština, francouzština, italština, portugalština a rumunština, a je přítomna dodnes. Mezi 10. a 19. stoletím byla v některých evropských zemích úředním jazykem, např. na území dnešního Maďarska, Chorvatska nebo Polska. Dnes se ji učí především studenti volitelných kurzů latiny na univerzitách.

Arménština

Arménština patří do indoevropské jazykové rodiny. Nejstarším dochovaným textem v arménštině je překlad Bible z 5. století. Na základě nejnovějších nalezených textů je arménština zřejmě ještě starší a sahá až do roku 450 př. n.l. Arménština je stále živým jazykem, používá se na území Íránu, Gruzie, Ruska a na Ukrajině.

Korejština

Korejština je považována za jeden z nejstarších živých jazyků na světě. Pochází ze starokorejštiny a proto-korejštiny, ze kterých postupně vznikala střední korejština a moderní korejština. Stará korejština se používala v období tří království, kdy tento jazyk výrazně ovlivnila Čína. Ve staré korejštině se používaly čínské znaky, které bylo velmi obtížné dešifrovat.

Střední korejština vznikla kolem 15. století a je známá používáním ojedinělých korejských znaků zvaných Hangul. Ještě významnější je moderní korejština, jejíž záznamy sahají do 17. století a dnes se používá v Jižní a Severní Koreji, Rusku, Kazachstánu, Uzbekistánu, Japonsku a Číně. S korejštinou se můžeme setkat i v komunitách po celém světě, což je důvodem vysoké poptávky po překladatelských službách.

Hebrejština

Hebrejské písmo pochází z roku 1000 před naším letopočtem, samotný jazyk je ale starší než 3000 let. Jedná se o starý semitský jazyk, který byl prohlášen úředním jazykem Izraele. Hebrejštinu často považujeme za tzv. svatý jazyk, protože se používá především pro náboženské texty. Mezi lety 200 a 400 n.l. hebrejština úplně vymizela, což způsobilo skutečné obrození, na základě kterého se pak stala psanou a mluvenou řečí Židů po celém světě.

Aramejština

Z aramejštiny pochází mnoho slov, které najdeme v arabštině a hebrejštině. Na seznam nejstarších jazyků byla zařazena na základě diplomatických dokumentů z 10. století před naším letopočtem, používala se v aramejských státních útvarech. V různých zemích se dnes mluví různými dialekty moderní aramejštiny, jako příklad můžeme uvést Libanon, Izrael, Sýrii nebo Írán. Aramejština je prvním jazykem 579 000 až 1 000 000 lidí.

Čínština

Čínština je starší než 3000 let, první text s čínskými znaky se objevil roku 1250 př. n.l. Dnes je čínština jazykem s největším počtem mluvčích a je prvním jazykem přibližně 1,24 miliardy lidí ve 37 zemích.

V raném až středním období dynastie Zhou od 11. do 7. století před naším letopočtem, se používala archaická neboli starověká čínština. Veškeré důkazy o starověkých čínských textech byly napsány na bronzových artefaktech, v básni Shujing, v knize básní Shijing a v dílech básníka Yi Jing.

Vývoj čínského jazyka trval tisíce let a během této doby se střídaly různé dynastie. V různých částech Číny se používají různá nářečí čínštiny. Nejdůležitějšími jsou mandarínská čínština a kantonština.

Řečtina

Řečtina je jedním z nejstarších jazyků v Evropě. Poprvé se objevila v roce 1450 před naším letopočtem, dnes ji používá přibližně 13 milionů lidí žijících na Kypru, v Albánii a Řecku. Řecká abeceda pochází z písma používaného Féničany, proto je řečtina klasifikována jako součást indoevropské jazykové rodiny.

Řecký jazyk má velký historický význam. V řečtině jsou napsány původní verze epických básní Odysseus a Ilias, důležité texty západní filozofie nebo díla Aristotela a Platóna, stejně jako různá díla z oblasti logiky, matematiky, astronomie a dalších vědních oborů. Nový zákon, který je součástí Bible, byl napsán v tzv. běžné řečtině, zvaná Koiné.

Moderní řečtina je dnes úředním jazykem Řecka a Kypru a je také úředním jazykem EU, používá se v řeckých komunitách po celém světě, zejména v Turecku, Albánii a Itálii.

Staroegyptština

Egyptština je považována za jeden z nejstarších jazyků na světě a její stáří odhadujeme na přibližně 4 700 let. Autobiografické spisy nalezené na stěnách hrobek údajně pocházejí z období od 2600 do 2000 před naším letopočtem. Archeologové nalezli také hieroglyfy, které se datují zhruba 600 let před objevením prvních textů v egyptštině, a také záznamy v tamilštině.

Egyptština je nejstarším jazykem v Egyptě a dodnes se používá jako liturgický jazyk koptské církve.

Sanskrt

Lingvisté jsou názoru, že měl sanskrt výrazný vliv na mnoho evropských jazyků a údajně pochází z tamilštiny. Sanskrt, jehož stáří odhadujeme na 4000 let, je stále oficiálním jazykem indického subkontinentu, i přes jeho omezené použití v každodenním životě.

Poprvé se objevuje v roce 2000 před naším letopočtem a byl považován za jako jazyk bohů. Principy sanskrtu byly také použity při tvorbě základního počítačového jazyka. Jazyk obsahuje 49 písmen a mluví jím obyvatelé Uttarakhandu v severní Indii. Protože kombinuje zvukové vibrace, je v této oblasti plné hinduistických chrámů, používán při meditacích.

Tamilština

Pokud bychom měli jazyky uspořádat podle jejich stáří, pak by byla tamilština tím nejstarším, její stáří se odhaduje na 5 000 let. Poprvé se objevila již v roce 3000 př. n.l., proto není nic neobvyklého, že je celá sbírka knih v tamilštině extrémně rozsáhlá. Tamilština je považována za živý jazyk, protože v tomto jazyce stále vychází mnoho časopisů. Dnes je úředním jazykem v Singapuru na Srí Lance a používá se jako první jazyk na zhruba třiceti čtyřech územích a v některých státech Indie.

Překlady nejstarších jazyků na světě jsou velmi náročné.

Na seznam nejstarších jazyků můžeme zařadit ještě další jazyky, například arabštinu nebo litevštinu. Z důvodu nedostatku důkazů je však obtížné určit, které jsou nejstarší.

Protože se jedná o jazyky s velmi dlouhou historií, bývá mluvená nebo psaná komunikace ještě obtížnější a cestování do těchto zemí je o to náročnější. U nejstarších jazyků obvykle nenajdeme rychlé průvodce ani cestovní slovníky s nejběžnějšími frázemi, proto lze očekávat problémy s komunikací. Některé z nejstarších jazyků jsou stále živé a můžete se s nimi setkat při podnikání nebo cestování. V takovém případě je nejjednodušší kontaktovat poskytovatele kvalitních překladatelských služeb, kteří vám pomohou při komunikaci v těchto jazycích.