Jsme si vědomi toho, že pojmy globální marketing a mezinárodní marketing mohou většině lidí znít podobně, ale mají odlišný význam. V obou případech se jedná o různé fáze internacionalizace nebo působení společnosti v zahraničí.

Globálním marketingem se rozumí realizace marketingových aktivit z centrály společnosti při prodeji výrobků nebo služeb v mnoha zemích světa.

Mezinárodní marketing lze naproti tomu definovat jako nabytí globálního charakteru prostřednictvím zakládání dceřiných společností na předem určených místních trzích jiných zemí za účelem realizace odpovídajících marketingových taktik.

Globální marketing

Globální marketing je strategie zaměřená na internacionalizaci. Společnost vytváří koncepci výrobku nebo služby, která uspokojuje potřeby spotřebitelů na celém světě.

Společnost vytváří globální strategii pro plánování, výrobu, umístění a propagaci těchto výrobků nebo služeb.

Společnosti, které využívají globální marketingovou strategii k propagaci svých výrobků a služeb, často zaměstnávají všechny pracovníky marketingu ve své domovské zemi. Vzhledem k tomu, že marketingová komunikace je univerzální, není nutné zaměstnávat pracovníky marketingu na zahraničních trzích.

Společnosti využívají globální marketing k vysílání reklam a rozhlasových spotů, které oslovují potenciální zákazníky po celém světě. Cílem je využít médium s celosvětovým dosahem. Tak lze vysílat stejné ucelené informace různým skupinám lidí ve vícero zemích.

Globální marketing je v rámci internacionalizace obchodních operací výhodnou technikou za předpokladu, že po nabízeném výrobku nebo službě existuje celosvětová poptávka.

Mezinárodní marketing

Mezinárodní marketing je proces rozšiřování společnosti za hranice jejího původního působení prostřednictvím zakládání dceřiných společností na cílových trzích ve vícero zemích.

Tyto dceřiné společnosti vyvíjejí a uplatňují marketingové metody a strategie, které jsou přizpůsobeny potřebám konkrétního cílového trhu.

Díky mezinárodnímu marketingu jsou nyní místní domácí společnosti schopny uspokojit potřeby svých zákazníků v mnoha odvětvích a po celém světě.

Podniky přemístí pracovníky marketingu ze svého centrálního sídla do zámoří nebo získají kvalifikované pracovníky marketingu v dané cizí zemi. Mezinárodní marketingová strategie vyžaduje podrobnou znalost poměrů a země, v níž má být propagace realizována.

Co se týče globálního marketingu, televizní a rozhlasová reklama se na mnoha mezinárodních trzích používá jen zřídka. Klíčem k úspěchu je vytvořit pro každou zemi specifický obsah a současně spolupracovat a využívat mediální platformy, které vysílají pouze pořady přizpůsobené danému cílovému trhu.

Rada na závěr…

To, jestli se společnost rozhodne pro mezinárodní nebo globální marketing, je nakonec na ní. Nakonec musí být zvolená marketingová strategie v souladu s posláním, vizí, provozní strukturou a strategií značky dané společnosti. Je ovšem vhodné připomenout, že předtím, než se společnost rozhodne pro globální marketingovou strategii, musí nejprve dosáhnout stabilního provozního stavu.

Po přečtení našeho příspěvku snad bude nejistota našich čtenářů ohledně rozdílu mezi mezinárodním a globálním marketingem rozptýlena.

Pro dosažení úspěchu je nezbytné věnovat dostatek času a peněz na vytvoření účinných marketingových strategií. To vám umožní vyrovnat se svým konkurentům a vyniknout. Jelikož pravidelně pracujeme s konkrétními cílovými trhy, jsme dobře informováni o nejlepších a nejvhodnějších marketingových technikách. Ve společnosti K&J Translations vám rádi pomůžeme při vytváření ideální marketingové strategie a pozvedneme vaše podnikání na vyšší úroveň.